Támogatás

Támogatás

A támogatás történhet adományozás és tartós adományozás formájában, mely összegek költségként (egyéb ráfordítás) elszámolhatóak, ezen felül tartós adományozás esetén az összeg 20 százaléka csökkenti az adózás előtti eredményt. Egyszerű adományozás is lehetséges a PAYPAL-on keresztül, a DONATE (ADOMÁNYOZÁS) funkció használatával:
 

A szerződésminták letölthetők itt:

Adományozási szerződés
Tartós adományozási szerződés
Tárgyadományozási szerződés
Igazolás adományozásról
Igazolás tartós adományozásról

 

A közhasznú egyesület részére – gazdasági társaságok által – nyújtott támogatások elszámolása.

1. Egyszeri támogatási összeg: egyéb ráfordításként számolandó el (az összeg 20 %- a
adózás előtti eredményt is csökkent (az EJKE igazolása alapján)

2 Tartós adományozási szerződés alapján nyújtott támogatás (4 éven keresztül azonos vagy
növekvő összeg): a támogatás összege egyéb ráfordításként számolandó el és az összeg 20%
+ 20 %- a adózás előtti eredményt is csökkent (az EJKE igazolása alapján)

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 2012.01.01-től hatályos
szövege:
„Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek
7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:
z) a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
1. 20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén,
2. további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege,”
A Tao. tv. 7.§ (7) bekezdése: „Az (1) bekezdés z) pontja alapján az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a Magyar Kármentő Alap vagy a Nemzeti Kulturális Alap által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.”

A Tao. tv. 3. sz melléklet B. pontja:
„A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások
17. az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás,
juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás
bekerülési értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt;”

2011. évi CLXXV. tv. (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) 2.§ 27. pont alapján:
“tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére;”

error

Tekintsd meg facebook oldalunkat!