Támogatás

Támogatás

A támogatás történhet egyszeri adományozás és tartós adományozás formájában, mely összegek költségként (egyéb ráfordítás) elszámolhatóak, ezen felül az egyszeri adományozás esetén az összeg 20%, tartós adományozás esetén az összeg 40 % csökkenti az adózás előtti eredményt.

Letölthető szerződésminta támogatáshoz

Az egyesületünk, mint közhasznú egyesület részére – gazdasági társaságok által – nyújtott támogatások elszámolása:

1. Egyszeri támogatási összeg: egyéb ráfordításként számolandó el (az összeg 20 %- a adózás előtti eredményt is csökkent (az EJKE igazolása alapján)

2 Tartós adományozási szerződés alapján nyújtott támogatás (4 éven keresztül azonos vagy növekvő összeg): a támogatás összege egyéb ráfordításként számolandó el és az összeg 40%- a adózás előtti eredményt is csökkent (az EJKE igazolása alapján)

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 2021.01.01-től hatályos szövege:

„Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek

7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:

z)  a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenysége támogatására … az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének…., továbbá a közhasznú tevékenysége támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
za) 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kivételével közhasznú szervezet,

…de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Az (1) bekezdés z) pontja alapján az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik
a) az (1) bekezdés z) pont za) alpontjára vonatkozóan a közhasznú szervezet, által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.

A Tao. tv. 3. sz melléklet B. pontja:
„A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások
17. *  az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet,… által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt;

2011. évi CLXXV. tv. (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) 2.§ 27. pont alapján:
27. tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére;

error

Tekintsd meg facebook oldalunkat!