Browsed by
Szerző: ejke

Székely solymárok

Székely solymárok

Különleges rendet alkottak a Székelyföldön az ún. solymárok, akiknek feladatuk volt sólyom madarak fogása, szelídítése s ennek fejében mentesíttettek a hadi szolgálattól és az adófizetéstől; illetőleg sólymokkal törlesztették közszolgálmányukat. Kellett a kedvelt sólyom-vadászathoz és a török Portára küldözgetett sólyomajándékokra. A Solymos, Sólyomkő helynevek, a Solymosi családnevek ennek az emlékei.

Erdészettörténeti közlemények 11. (1993)

A székely solymárok – Honnan a solymárok kivételes megbecsülése?

1602. március 28-an Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemtől a háromszéki gelencei solymárok teljes adómentességről szóló kiváltságot nyertek, mely a legrégebbi ismert solymárkiváltság a Székelyföldön /Bias P., 1914. 6./

Amit a szultánok aranynál, ezüstnél többre becsültek, az jól betanított vadászsólyom volt. A jó szó mellett Erdély fejedelmeinek diplomatai ezért vittek magukkal a székelyek által betanított sólymokat, melyekről Bíró Vencel, Erdély ismert történésze 1926-ban, a Pásztortűzben az alábbi, szívből jövő, elismerő sorokat írta: “Ma egysorban áll egyéb ragadozó madarakkal. Régebben azonban a sólyom tekintélynek örvendett, mivel az emberek szórakoztatásában jelentékeny szerephez jutott. Vadásztárs volt ö is, mint manapság a vadászkutya [ . . . ] ” /Biro V., 1926./.

Bethlen Gábor Kolozsvart, 1610. július 6-an kelt levele, melyet Hadnagy András csíki alkapitánynak írt, egyik bizonyítéka a fentiekben leírtaknak: “Az Sólymokat Kegyelmed mind Csíkbol, Gyergyóból, Kászonból, valahol mi lészen, igen jó gondviselés alatt indítsa ki, egy bizonyos meghitt embert hagyjon az solymászok előtt, kinek meghagyjad, uram,
hogy én hozzám hozzak vagy Fejérváratt lennék, vagy Dévan, meg ne hagyjak éhezni őket. Jól tartsak az úton, erre Kegyelmednek mindjárt gondja első legyen.” /Bethlen G., Lev. 1980/1610. 32/.

A solymárok száma a nemzeti fejedelmek alatt fokozatosan nőtt 1614-ben az egész Szekelyföldön csak 27 solymár volt, mig 1701-ben egyedül Sofalván 58 /Bias I., 1914. 7./. A Székely Oklevéltár VII. kötetében felsorolt jegyzek szerint Engi Marton, Hideg Miklós és Albert Janos 4-4 ökörrel szerepeltek, 11-en pedig “semmisek”, azaz ökör nélküliek voltak /92./. Mindez igazolja az egyazon kiváltságos rétegen belül is kialakult vagyon szerinti differencialódas.

A kiváltságokban való meghagyás

Az 1699-ben kelt Lipót-féle oklevél alapján az erdélyi főkormanyszék a csíki es gyergyói solymárok régi kiváltságait megerősíti /SzO VII. 39./. Egy évvel később, 1700-ban az udvarhelyszéki solymárok is eddigi kivételes jogaikban megerősítettenek /SzO IV. 345./, kik meg 1758-ban is élveztek különleges helyzetüket: hasonlóan a nemesekkel, a falusi bíróság viselése es más közterhek alól mentesek voltak. /Orban B., 1868 I. 87./

Egyéb adatok a solymárságról

Kerecset a sólyom régi neve volt. Kerecsed, Keresed nevű helységek is solymároktól lakott helyek voltak /Biro V., 1926. 107./. “Karvalyokkal fürjezni” szinten divat volt, mit bizonyítanak Bornemissza Anna fejedelemasszony levelei is. /Radvanszki B., 1896.407./ “Hogy az karulyt oda adtad, am legyen, en is mar csak egyre szorultam, az sem fog semmit [. . . ] “olvashatjuk Apor Péter 1717-ben kelt sorait/Verses művei es levelei. 56./. Ölyveket Bethlen Miklós korábban is használták vadaszatra /Oneletiras I. k. 243./

Szekeres Lukács Sándor: Székely Mózes
Erdély székely fejedelme (Székelyudvarhely, 2007)

A Báthoryt követő erdélyi fejedelmek szükség szerint újból és újból megerősítették a székelyek szabadságjogait, utoljára I. Lipót osztrák császár 1690-ben, majd 1703-ban. A széki önkormányzat ebben az időben a közgyűlés (generalis congregatio), melyen a főembereken és a lófőken kívül jelen vannak az egyszerű katonarendű székelyek is. A gyűléseket általában a szék központi fekvésű helyén tartják, de nincs egy meghatározott, kialakult rendje a gyűlések helyének, ezek lehettek Marosszéken, Nyárádszeredában vagy Székely(Maros)vásárhelyen, Udvarhelyszéken, Udvarhelyen vagy Agyagfalván stb. A széki közgyűléseken az elöljárókat már nem a nemzetségi szervezet rendtartásain alapuló szabályok alapján nevezik ki, hanem választás útján. Önkormányzati alapokon szervezik meg a székely katonaságot is, ugyanis minden székely településen és széki szinten a katonaköteles családokat tízenként és százanként
egységbe csoportosítják. Külön feltüntetik a lovasokat és a gyalogos katonákat, bizonyos helyeken a solymárokat és a sóbányászokat is. A tízesek élén tizedesek, a századok élén hadnagyok állnak. A hadfelszerelés és a gyakorlatozás céljaira általában évente egyszer hadi szemlét (lustra) tartanak, mely alkalommal név szerint felírják a megjelenteket, de a hiányzókat is. A székely lustrák értékes bizonyítékai az adott kor nemzeti, társadalmi összetételének is.
….
A székelyek nagy része Székely Mózes életében olyan szorosan kötődött a katonáskodáshoz, hogy azokat a székelyeket is nyilvántartották, akik ideiglenesen éppen nem fegyveres szolgálatot láttak el – sóvágók, solymárok, tanítók, kovácsok, számtartók stb. A székelyek népéről a már eddig is említett írókon kívül igen elismerő szavakkal emlékezett meg Giovan Antonio Gromo, a híres Sforza család leszármazottja, aki Szapolyai János uralkodása idején került Erdélybe, de ehhez hasonló szép szavakkal emlékezik meg a mantovai születésű Antonio Possevino is.

I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem idejéből számos adat van a sófalvi sóbányáról. Mindjárt uralkodásának elején az 1664. évi január 31. és február 24. között tartott nagysinki országgyűlésen az alábbi törvényt fogadják el többek között: „Artikulus XXVIII.” „…A székelységen levő jószágos nemes ember adjon capitatim [fejenként] ember tall.1… Az székelységen levő jobbágy, kik marhások, három ember tall.1. Marhátlan öt egy tall.1. Az várasokan lakó személyek, kik kapuszám után nem contribualnak [adóznak], az mesterlegenyekkel együtt capitatim flor. 1. Ide értvén az aknás helyeken lévő minden rendeket, nem excipialvan az vendég sóvágókat is, az kik ez hazán kívül nemzetek.”… „Az sófalvi kamaraispán tall. 25.”… „A két oláhfalviak és zetelakiak capitatim adózzanak mint az egyházhelyű székely atyánkfiai az solymárokkal együtt.”

Képek: erdo-mezo.hu

Biás István, ifj. A székely solymárok. Marosvásárhely. 1914. Révész. 16 l. (Klny. a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság

Demény Lajos: Székelyföldi solymárok és solymászat a fejedelem kori Erdélyben. – In: Limes : tudományos szemle, ISSN 0238-9266, 2004. (17. évf.), 2. sz., 97-104. p.

VII. Debreceni Székely Nap – 2021. szeptember 11.

VII. Debreceni Székely Nap – 2021. szeptember 11.

DESZ24 udvar – Debrecen, Batthyány u. 24.

Műsorterv! A változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvény célja a székelység kulturális értékeinek és jelenkori kihívásainak bemutatása. Éppen ezért a vallási, irodalmi, zenei, gasztronómiai, művelődéstörténeti programok és a civil kezdeményezések bemutatása mellett, nem lehet megkerülni a székelyföldi területi önrendelkezés kérdését sem. Meggyőződésünk, hogy a székelyek – és más kisebbségi sorban élő magyar közösségek – autonómiája össznemzeti érdek, kiemelt jelentőségű a magyarság jövőjét illetően.

1. Imre István solymász bemutató-előadása – kezdés: 18.00

A Földesi madársuli vezetőjének egy órás előadása élő madarak
bemutatásával. Honnan származnak a baglyok történeteihez
fűződő legendák? Milyen gyorsan repül egy héja? Milyen módon
kapcsolódnak történelmünkhöz a ragadozó madarak? Mi is az a turul?
Van-e a magyar népnek igazi mítoszállata? Ilyen és ehhez hasonló
kérdésekre keresik a választ Imre István látványos bemutatójával
egybekötött előadásában. Kicsik és nagyok is sok újdonsággal találkozhatnak.

Mi köze a székelységnek a solymászathoz? (külön bejegyzésben tettük közzé a részletes ismertetést: http://ejke.hu/2021/07/12/szekely-solymarok/)

“A solymárok száma a nemzeti fejedelmek alatt fokozatosan nőtt 1614-ben az egész Szekelyföldön csak 27 solymár volt, mig 1701-ben egyedül Sofalván 58 /Bias I., 1914. 7./. A Székely Oklevéltár VII. kötetében felsorolt jegyzek szerint Engi Marton, Hideg Miklós és Albert Janos 4-4 ökörrel szerepeltek, 11-en pedig “semmisek”, azaz ökör nélküliek voltak /92./. Mindez igazolja az egyazon kiváltságos rétegen belül is kialakult vagyon szerinti differencialódas.”

Műsoridő: 60 perc

2. Papp István (ének és szöveg) és Takács Dániel (harmónika, trombita és ének): Tisztelet a magyar bakának (Zenés, verses megemlékezés)kezdés: 16.00

A Nagy háború(k) annyira meghatározó részei a nem is olyan távoli múltunknak, hogy a katonadalok, a bakadalok és az ekkor született műdalok szövegeit nagyapáink és nagyanyáink a mindennapjaikban élték meg. Témájában az összetartozás, a hazaszeretet, a család és a szerelem fontossága kiemelkedő jelentőséget kap. A „baka”, mint az egyszerű ember fia, aki életét adja a hazáért ma már szinte elképzelhetetlen az olvasztótégelyként izzó Európa, nemzeti öntudat nélküli gyökértelenségben. Papp István és Takács Dániel verses, dalos összeállításában megjelenő értékek a Kárpát-medencei összmagyarság és nemzeti együttérzés természetességével mutatja be a magyar bakát, Székelyföldtől, a Muravidékig, Délvidéktől, Felvidéken át Kárpátaljáig.

Műsoridő: 40 perc

3. Szőcs Előd (Székely Konyha és Kert): Látványfőzés a székely konyha legjavából

„Amikor Székelyföldön főzünk, nem érjük be kevesebbel, mint az igazival! Nagyanyáink receptjei, helyben termett alapanyagok, idényételek – ez a megújult Székely Konyha és Kert. Kóstold meg!”

Ezzel a felhívással ajánlja magát a Székely Konyha és Kert és, hogy mennyire tudjuk ezt garanciának venni a jó ételhez, annak a „puding próbát” ajánljuk. Meg kell kóstolni! Szőcs Előd szakács és házigazda vezet be minket a székely konyha nem is olyan titkos de annál természetesebb bugyraiba, ahol a minőségi étel a természetközeliséggel párosul.

Műsoridő: 70 perc

4. Székelyföldi Legendárium: rajzilmsorozat 1. évad

A rajzfilmek különlegessége, hogy noha 3D-ben készültek el, a legendákat 2D-ben láthatják a nézők. Az évadban lévő történeteket Csaba királyfi lovának aranypatkója köti össze, amelyet Zete és Rika már az első részben megtalálnak. Ennek segítségével látják ugyanis a legendákat. Az Ördög, valamint segítői, Csetlik és Botlik persze mindent megtesznek, hogy megszerezzék a patkót, hiszen azzal megsemmisíthetik a legendákat. Ezt próbálja megakadályozni Zete, Rika, Nagyapó és Szőrmanó.

5. Horváth Zoltán György, Podmaniczky-díjas mesteroktató (BME) és kiadóvezető (Romanika Kiadó) vetítettképes előadása: Kisbacon, Benedek Elek faluja és környéke

6. „…SÍRJUK FELETT SZÁZ VIRÁG…” – magyar film, dokumentum, 70 perc

rendező:Bubryák István

Az Úz patak völgye Erdély délkeleti csücskében tulajdonképp egy hosszú, majd’ 40 kilométeres temető. Az első és a második világháború pusztító harcai zajlottak itt, amelynek halottai néhány temetőben, több tömegsírban, még több egyéni, vagy csoportos sírban, lövészárokban, bombatölcsérben lettek eltemetve. Vannak itt magyarok, németek, osztrákok, cári-oroszok, szovjet-oroszok, románok, és a monarchia ki tudja még melyik nációinak halottai, többek között szerbek, szlovákok, ruszinok, rutének, zsidók, tán még csehek is. Ez utóbbi tény az eredete egy súlyos történelmi tévedésnek. Számos politikus érzi úgy, és ennek hangot is ad, hogy ezen országok katonái is elestek az itteni harcokban. Azok az országok, vagy mai területüknek egy része akkor az Osztrák-Magyar Monarchia részei voltak, így besorozott fiaik a monarchia katonái. Elesve, a monarchia halottai. Az anyaországoknak a gyászhoz, az emlékezéshez van joguk, nem a tulajdonlásukhoz… Egy gyűjtőút során 27 ilyen temetkezési helyet jelöltünk meg GPS koordinátákkal, olyat, amiknek létezését az emlékezet még fenntartotta. Filmünk nem politizál. Ahogy egy olasz ezredparancsnok írta egy elesett magyar hadnagy szüleinek még az első világháborúban, amikor megírta a szülőknek fiuk elestét és hősiességét, teszi mindezt azért, mert „ a halálon túl már nincs gyűlölet” . Ezt nem értik ma még sokan. Úgy gondoljuk, minden nemzetnek joga van a saját halottait meggyászolni és joga van az emlékezéshez, a halottak hozzátartozóinak pedig az ismerethez, fiuk/apjuk/testvérük holtteste talán épp Úz-völgyében van eltemetve. És ha akarja, a politika majd úgy dönt, feltárja és azonosítja. Vagy nem. Ha nem, ott marad. Temetőben, hegyoldalban, tömegsírban, lövészárokban. Az a föld, amit testével takar, az övé. Életével fizetett érte. Mi mindenesetre megtettük a magunkét, megmutatjuk helyüket, és ha ezek a sírok így is maradnak, a természet révén mindig lesz „sírjuk felett száz virág”.

7. Művészi Zene Kör – Székely dzsessz (népdalok dzsesszes feldolgozásai)

A Művészi Zene Kör (MZK) egy debreceni civilszervezet, melynek célja a zenei tehetséggondozás, a művészi értékkel rendelkező zene (jellemzően a klasszikus-, a dzsessz- és a népzene) népszerűsítése és az egyetemes, valamint a magyar zenei nevelés és magaskultúra fejlesztése.

8. Partium Ház

A Partium Ház a Magyar Házak Hálózatába tartozik, küldetése platformot biztosítani a Partiumban és Erdélyben élő magyarság számára értékeik felmutatásához és az egységes magyar nemzeti értéktárba való bekapcsolásához, az anyaországi kapcsolataik építéséhez. Küldetését változatos programokkal, kulturális, oktatási, gazdasági, turisztikai projekteken keresztül valósítja meg.A Partium Ház Debrecen belvárosában, a Burgundia utca 3 A. szám alatt, hivatalosan 2020 végén nyitotta meg kapuit, ahová szeretettel várja az anyaországi és partiumi, erdélyi magyarokat.

A rendezvényre a belépés ingyenes! 2.000.-Ft-os támogatói jegy vásárlásával a Székely Nemzeti Tanács munkáját segítheti! A támogatói jegyek tombolaként is szolgálnak: EJKE-kiadványokat nyerhetnek vele!

Könyves stand: ROMANIKA Kiadó

Gyermekprogram:

Kézművesek:

Vendéglátás:

Kiállítás:

Táncház:

Erdély társasjáték – pályázat

Erdély társasjáték – pályázat

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet erdélyi egyházközségeknek, egyesületeknek, kluboknak, egyéb szabadidős, kulturális tevékenységet végző társulatoknak.

Pályázni az egyesület által tervezett és kiadott Erdély – ismeretterjesztő, ismeretbővítő társasjátékra lehet, melyet a sikeresen pályázók részére ingyenesen juttatunk el, indokolt esetben 2 darabot.

Az akció során pályázható társasjátékok darabszáma: 30.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó rövid (maximum 10 mondatos) bemutatását,
  • 3-5 db fényképet, mely valamelyik összejövetelen készült,
  • annak indokolását, hogy miért tartják fontosnak egy ilyen jellegű játék “megszerzését”,
  • annak leírását, hogy milyen formában képzelik el a tagság hozzáférését a játékhoz.

A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani az erdelytarsasjatek@gmail.com e-mail címre.

Debrecen, 2021.06.16.

EJKE

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Itt én kevertem színt a virágoknak,
s ezek a felhőlépő sziklák az én álmaim;
mikor nagyot nevettem, eltanulta a hegyipatak;
ha elfáradtam, pázsiton terítettem szét,
teremni tanítottam a földet,
suttogni az esőt,
békére az embereket.
Ez a táj ébredő öntudattal
enyémnek vallja magát.

Szilágyi Domokos: Szülőföld

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE) versíró pályázatot hirdet a 2021-2022-es tanévben 7-8. osztályos erdélyi, partiumi, bánsági diákok számára. Nézz szét szülővárosodban, szülőfaludban, és fogalmazd meg versben: mit jelent számodra, miért jó ott élni, miért jó oda visszamenni, miről ismerik meg, akik nem jártak még ott, mit ajánlanál figyelmükbe?

A pályaműveket (maximum 2 vers, egyenként 25 sornál nem hosszabb)  és egy fényképes bemutatkozást (név, postacím, e-mail cím, születési dátum, iskola, segítő tanár) word formátumban, 2021. október 31-i beküldési határidővel várjuk a verspalyazatazenerdelyem2021@gmail.com e-mail címre, a Subject/Tárgy rovatban ezzel a jeligével: „Az én Erdélyem!”

A pályázat díjai:

  1. helyezett:   80 000 forint
  2. helyezett:   70 000 forint
  3. helyezett:   50 000 forint

értékű tanszervásárlási utalvány1. Az első három helyezett iskoláját 2-2 db Erdély – ismeretterjesztő, ismeretbővítő társasjátékkal ajándékozzuk meg.

A zsűri tagjai: Farkas Kinga (magyartanár, a Cimbora főszerkesztője), Zsidó Annamária (magyartanár, Nagygalambfalva), Lövétei Lázár László (költő, műfordító, a Cimbora szerkesztője), Szonda Szabolcs (költő, műfordító, a Cimbora szerkesztője), Csíki András (költő, az EJKE elnöke).

Eredményhirdetés: online formában 2021. november 20-án szombaton a https://www.facebook.com/cimbora.net és a https://www.facebook.com/ERDELYTJAROK oldalakon.

Amennyiben elegendő számú pályamű érkezik (minimálisan: 50), és a szerkesztők azt kellően színvonalas anyagnak értékelik, a legjobb alkotásokból egy maximum 100 oldalas, fotókkal illusztrált könyvet jelentetünk meg. 

Szakmai partnerünk: Cimbora folyóirat (www.cimbora.net).

Partnerünk: a Nagygalambfalvi Általános Iskola (www.kanyadi.ro)

A pályázatot és egyesületünk működését támogatja: Miniszterelnökség, Nemzeti Együttműködési Alap, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1 a nyertesek az eredményhirdetést követően a www.patriapapir.hu vagy a www.pirex.hu oldalon összeállítják a tanszerek listáját a megállapított összegben, ezt követően az egyesület, a társasjátékokkal együtt eljuttatja azokat a megadott címre

A pályázati felhívás a Cimbora 2021. májusi-júniusi számában

Erdély-kvíz – NYEREMÉNYJÁTÉK 2021 MEGHOSSZABBÍTVA!

Erdély-kvíz – NYEREMÉNYJÁTÉK 2021 MEGHOSSZABBÍTVA!

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület játékot hirdet 2021.05.07.-2021.07.31. között. Tedd próbára a tudásod az online Erdély-kvízzel és amennyiben 90% feletti eredményt érsz el (legalább 33 pont a 36-ból) esélyed van megnyerni az EJKE három nyereménycsomagjának egyikét. A nyereményjátékban való részvételhez küldd el a játék végén megjelenő pontszámodat képernyőkép formájában az erdelytarsasjatek@gmail.com e-mail címre, 2021.07.31. éjfélig.  A sorsolásra legalább tíz, érvényes regisztráló esetén, 2021.augusztus 7-én kerül sor, eredményhirdetés az egyesület facebook oldalán.

Az Erdély-kvíz elérhetősége: http://ejke.hu/erdely-kviz/

A nyereménycsomag tartalma:

Erdély – ismeretbővítő, ismeretterjesztő társasjáték

Hover Zsolt – Erdélyi trónharc (történelmi kalandregény)

Solmaz Kamuran – Magyar – Az első török nyomda magyar megalapítójának kalandos élete – Egy magyar származású magas rangú szultáni tiszt kalandos élete

Kiss Székely Zoltán – Az anyanyelv keresztje (verses könyv)

Csíki András – Erdélyi dallam (verses könyv)

EJKE – Irány Erdély! hűtőmágnes   

                                                                            EJKE

Székely Autonómia Napja 2020, Debrecen

Székely Autonómia Napja 2020, Debrecen

“…beszélhetünk bármennyit múltunkról, emlékezhetünk hetente a szabadságról, de ha elhanyagoljuk Istent, ha nem ápoljuk vele a jó, gyermek-atya kapcsolatot, ha megfeledkezünk nemzetünk részeinek szabadságáról, akkor igaziból nem vagyunk részesei a szabadságnak. Egyszerű oknál fogva, mert ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” Pap Gy. László unitárius pap, Debrecen

Bereck és Lemhény között

Összhangban a Székely Nemzeti Tanács 2020. október 11-én kelt felhívásával, kérjük a nagyvilág, keresztény, magyar gyülekezeteit, hogy október utolsó vasárnapján közösen imádkozzanak, imádkozzunk a székely szabadságért, Székelyföld területi önrendelkezésének minél előbbi megvalósulásáért.

Fogytán az időnk, ármány, álszentség, hazugság, önzés, rosszindulat, düh vesz körbe és nekünk magasra kell emelni az égszínkék-arany zászlót és kitartásunkról, elkötelezettségünkről állandóan bizonyosságot kell tennünk. A területi autonómiának – mint megoldásnak – nincsen alternatívája, nélküle pedig az egyre gyorsuló porladás lesz e sokra hivatott nemzetrésznek a jövője. Térjünk magunkhoz, ébredjünk fel, segítsünk magunkon és kérjük az Isten segítségét is: csak közösségi összefogással és keresztény hittel felvértezve vívhatjuk ki valódi szabadságunkat.

https://www.sznt.org/hu/10-hu/hirek/1379-felhivas-szekelyfoeld-oenkormanyzataihoz

https://www.sznt.org/hu/10-hu/hirek/1382-nehez-koeruelmenyek-koezoett-de-megis-megtartjuk-szekelyfoeld-autonomiajanak-napjat

Debrecen, 2020.10.22.


Csíki András
elnök
www.ejke.hu

Erdélyi, partiumi könyvkiadók a Debreceni Könyvhéten

Erdélyi, partiumi könyvkiadók a Debreceni Könyvhéten

A Térey Könyvünnep – Debreceni Ünnepi Könyvhét keretében mutatkozik be a Magyar Házak – Partium Ház könyves programja, a Kárpátia Könyvesház, szeptember 12-15. között. Partium, Erdély, Délvidék, Muravidék, Őrvidék, Felvidék, Kárpátalja legfontosabb magyar könyvkiadóinak izgalmasnál izgalmasabb kiadványait hozzuk el a Cívis Városba: a 25 kiadó, több mint 150 könyvcímmel lesz jelen. Szombaton és vasárnap színvonalas könyvbemutatókkal várják az érdeklődőket, akik értékes nyereménycsomaggal is gazdagodhatnak.

A részletes program, a honlap nyitóoldalán található:

https://karpatiakonyv.hu/

A könyvkatalógus:

https://karpatiakonyv.hu/wp-content/uploads/2020/09/Konyveshaz-katalogus20200907.pdf

A szervezők felhívják a Közönség figyelmét, hogy közösen, egymásra fokozottan figyelve, tartsák be a hatályos járványügyi előírásokat, hogy biztonságban élvezhessék a programokat.

error

Tekintsd meg facebook oldalunkat!